• О удружењу

Добро дошли!

Удружење правника Републике Српске основано је на оснивачкој Скупштини 16. марта 1996. године. Правници са територије Републике Српске на оснивачкој скупштини у Бањој Луци тога дана су донијели Одлуку о оснивању удружења правника Републике Српске у складу са Уставом Републике Српске и важећим Законом о удруживању грађана. Према одлуци о оснивању, Удружење правника Републике Српске је добровољна, стручна и нестраначка организација. Основни циљеви удружења, одређени на почетку његовог оснивања, везани су за окупљање и организовање правника Републике Српске ради њиховог даљег усавршавања у правној струци, континуираног упознавања са новим теоријским мишљењима у правној науци, развијања правне мисли и доприношења остваривања уставности и законитости.

Статут Удружења Правника Републике Српске
Програм рада Удружења Правника Републике Српске

 

Ријеч предсједника

Удружење правника Републике Српске је добровољна, самостална и нестраначка организација са сједиштем у Бања Луци, и има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима који произилазе из Устава, Закона и Статута. Сви правници добровољно и слободним приступом могу постати чланови Удружења, а заједнички интерес свих нас јесте професионално унапређивање правне струке. Своје активности Удружење правника обавља на цијелој територији Републике Српске у оквиру стручних - специјализованих удружења, подружница, одбора, комисија, радних група и секција.

Удружење овог типа основано је са племенитим циљем да својим дјеловањем помаже свим својим члановима, без изузетка, младим генерацијама и душтву уопште. По својим активностима и дјелатностима препознати смо као репрезентативан и независан партнер свих органа власти Републике Српске, као и других физичких и правних лица Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Циљеви Удружења утврђени су Статутом, а односе се на поштовање правде и правичности, развијање и унапређивање правне свијести, етике, културе и струке, очување самосталности, независности и угледа правничке професије, развијање и унапређивање стручног образовања и усавршавање правника, правне теорије и праксе, професионалне етике и одговорности правника. Циљеви се односе и на одржавање и унапређивање сарадње са удружењима правника и другим организацијама и асоцијацијама правника у Босни и Херцеговини, другим државама у свијету, а посебно се залажемо за поштовање људских права и слобода, за модерну државну управу и правни систем, те уставност и законитост. Ове и друге циљеве остварујемо организовањем стручних, научних и консултативних савјетовања, семинара и других облика дискусија, састанака, јавних расправа и трибина. Најзначајнији научни, стручни и едукативни скуп је савјетовање „Октобарски правнички дани“.

Удружење правника ради остваривања својих циљева даје иницијативе, те пружа стручну помоћ државним органима и организацијама у изради нацрта закона и других правних аката. О свим битним питањима за изградњу и функционисање правне државе, Удружење правника заузима јасан став. Посебно наглашавамо да све наше дјелатности и циљеве публикујемо путем стручних, издавачких и других информативних дјелатности.

Од октобра 2007. године дјелује Удружење правника Србије и Републике Српске, као стручна друштвена организација. Савез, поред осталог, прихватили су „Будвански правнички дани“, као заједничко савјетовање правника, Часопис „Архив за правне и друштвене науке“, Часопис „Правна ријеч“ и други.

Предсједник удружења
Академик проф. др Рајко Кузмановић